Identiteit

Missie

Sinds 1945 speelt de RSZ een centrale rol in de sociale zekerheid van de Belgische samenleving.

Kerntaken

Op vraag van en samen met beleidsverantwoordelijken, werkgevers- en werknemersorganisaties staat de RSZ in voor:

  • een correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen,
  • het verzamelen en controleren van loon- en arbeidstijdgegevens,
  • het begeleiden van werkgevers en sociale dienstverrichters bij hun aangiften,
  • de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid,
  • het ondersteunen van het regionale doelgroepenbeleid met de bijdrage-inning,
  • het beheer van de sociale zekerheid voor zeelieden, expats en het Fonds sociale Maribel.

Sleutelrol binnen de sociale zekerheid

Gegevens over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden die de RSZ verzamelt, worden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gedeeld. Daar zijn ze beschikbaar voor alle instellingen binnen de sociale zekerheid en dienen ze als:

  • grondslag voor het berekenen en toekennen van sociale rechten aan werknemers,
  • bron van statische informatie over de arbeidsmarkt voor beleidsverantwoordelijken.

Beschermen van werknemers

De RSZ hecht veel belang aan het behouden en versterken van de sociale bescherming van alle werknemers in België. Naast het controleren van aangiftes van werkgevers, spoort de RSZ ook fraude en andere vormen van misbruik en uitbuiting op.

Visie

De samenleving heeft behoefte aan een goede organisatie van haar sociale bescherming. Vanuit zijn centrale positie wil de RSZ er alles aan doen om dit mogelijk te maken.

We vervullen onze opdracht met oog voor efficiëntie en beheersing van de kosten. Omdat we onze dienstverlening optimaal willen afstemmen op de hedendaagse behoeften van burgers en bedrijven, zetten we sterk in op e-government. Zo kunnen we alle betrokkenen sneller, goedkoper en eenvoudiger helpen met digitale oplossingen. Bij deze aanpak staan de privacy van het individu en de veiligheid van de gegevens voorop.

Internationale tewerkstelling, meer diversiteit en technologische vernieuwingen leiden soms tot onverwachte verschuivingen op de arbeidsmarkt. Al deze, en andere maatschappelijke ontwikkelingen, treden we met een open geest tegemoet. Zodat we er snel en flexibel kunnen op inspelen.

Door het vertrouwen in het potentieel van onze medewerkers durven we hoopvol vooruit te blikken. We bieden hen een aantrekkelijke werkomgeving aan waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen en ontplooien. Op het werk en daarbuiten.

Waarden

Bij het uitvoeren van zijn taken stelt de RSZ drie waarden voorop. Deze geven richting aan ons handelen, zowel intern als extern. 

Openheid

Voor zijn medewerkers wil de RSZ een open sfeer creëren en contact stimuleren, ongeacht de hiërarchische positie, taal, ideologie of andere individuele kenmerken. De directie communiceert transparant naar de medewerkers en luistert naar hun verwachtingen. Kennisdeling en de uitwisseling van feedback worden zoveel mogelijk gestimuleerd.

Voor zijn klanten wil de RSZ zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom kunnen zij rekenen op: neutrale, betrouwbare en begrijpelijke informatie, een begripvolle respons bij eventuele problemen en een objectieve, transparante behandeling van hun dossier.

Binnen de samenleving staat de RSZ open voor nieuwe ontwikkelingen en evoluties. Met technologische innovaties passen we onze dienstverlening continu aan.

Vertrouwen

De RSZ heeft vertrouwen in het potentieel en de motivatie van zijn medewerkers. Daarom bieden we hen voldoende ruimte om hun werk zelfstandig te organiseren en zich zo verder te ontplooien in hun functie. De respectvolle samenwerking tussen onze collega’s draagt bij aan dat vertrouwen.

Als betrouwbare partner gaat de RSZ constructieve relaties aan met externe stakeholders. Zowel overheden als werkgevers en burgers kunnen rekenen op onze integriteit en objectiviteit. Daarbij staat een efficiënte, doeltreffende en klantgerichte aanpak voorop, en dit met respect voor de privacy van gegevens. Financiële middelen en gegevensstromen die aan de RSZ worden toevertrouwd, beheren we als een goede huisvader. Daarbij staat transparantie centraal en zal de RSZ altijd zijn medewerking verlenen aan het toezicht van de interne en externe controleorganen.

Verantwoordelijkheid

Het klimaat van vrijheid en vertrouwen voor medewerkers van de RSZ, biedt hen de ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen. Medewerkers voelen zich betrokken bij hun opdracht en voeren taken uit met respect voor de deadline en de beschikbare middelen.

Die professionele ingesteldheid vindt ook zijn weg naar de buitenwereld. Als ambassadeurs zijn onze medewerkers een belangrijk onderdeel van het imago van de RSZ. Daardoor staat de RSZ bekend als een efficiënte instelling met oog voor de samenleving en het milieu die zorgvuldig met financiële middelen en mensen omgaat.